Aktualności

Dołącz do nas - terminy przyjęć do Policji w 2024 roku!

Data publikacji 12.01.2024

Lubisz pomagać innym i mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Twojego miasta? Lubisz wyzwania oraz cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania! Najbliższe przyjęcia 4 marca, dlatego nie zwlekaj i rozpocznij procedurę doboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu ogłosił terminy przyjęcia do służby w Policji w roku 2024:

1) 4 marca;
2) 24 kwietnia;
3) 8 lipca;
4) 9 września;
5) 30 października;
6) 30 grudnia

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny wymagane dokumenty złożyć osobiście w siedzibie Zespołu Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu – codziennie od godz. 7.30 do 15.30, przy ul Powolnego 3 w Opolu. Numer telefonu 47 864 21 50, 47 864 21 51, 695 872 410, 695 872 372, numer faksu 47 861 21 44, e-mail: kandydaci@op.policja.gov.pl/ oraz w Komendach Powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania. Istnieje również możliwość złożenia kompletu dokumentów w godz. od 15:00-18:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Zespołu Doboru.

Zalety pracy w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

 • gwarancja stałych warunków pracy;

 • ciekawa praca;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • różnorodny system szkoleń;

 • precyzyjny system wynagrodzenia;

 • rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

 •   obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 •   posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 •   nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo   skarbowe;

 •   korzystający z pełni praw publicznych;

 •   posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 •   dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

 •  wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;

 •  wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

 •  wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;

 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

 • posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Więcej o procedurze doboru do służby w Policji oraz dokumenty do pobrania znajdziesz na stronie BIP KWP w Opolu klikając w link - http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/KWO/rekrutacja-do-sluzby-w

Powrót na górę strony